Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów - działki nr ewid. 224 i 225 - kopia

Dyskusja publiczna – spotkanie online odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 13.00. 

Zaproszenie do spotkanie online (Aplikacja Microsoft Terms)

Tytuł: Gmina Łask - Dyskusja publiczna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Orchów (działki nr 224 i 225)
Godzina: wtorek, 18 maja 2021 13:00:00 czas środkowoeuropejski letni

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JjNmI4NjUtOGIzNi00MTI4LThkOTYtMzJiZTQwMmI0MDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220019ab68-f433-453e-b054-ffc9e00016ca%22%2c%22Oid%22%3a%220d2d23c3-072a-4670-90ae-81fc256155a6%22%7d

PDF    Uchwała nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, działki nr ewid. 224 i 225 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3524 z.pdf

JPEGZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r..jpeg

PDFWyłożenie do publicznego wglądu - projekt planu - tekst

PDFPrognoza planu Orchów dz 224 i 225 - wyłożenie

JPEGRysunek planu Orchow dz 224 i 225 - wyłożenie

PDF    Uchwała Rady Miejskiej nr XX/219/2016

TIFGEOTIFF - Uchwała nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r.
 

Wersja XML