Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata targowa

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków,  z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Stawki oraz sposób pobierania opłaty targowej określa uchwała Rady Miejskiej w Łasku.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Pokój numer 17.

Wersja XML