Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej na terenie Zakładu Produkcji Agaris Myco Poland Sp. z o.o. (lokalizacja: działki nr 278/1, 279/1 i 280 obręb Karszew)

OŚR.6220.2.2022                                                                             Łask, dn. 04.07.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ŁASKU

 

            Na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

 1. w dniu 04.07.2022 r. Burmistrz Łasku wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej na terenie Zakładu Produkcji Agaris Myco Poland Sp. z o.o. (lokalizacja: działki nr 278/1, 279/1 i 280 obręb Karszew);
 2. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 15.07.2022 r., a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji;
 3. z ww. decyzją oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49;
 4. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia;
 5. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

wz. BURMISTRZA

Lidia Sosnowska

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
 2. na tablicy ogłoszeń  - budynek UM w Łasku,
 3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (w sołectwie Karszew).

 

Wersja XML