Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13.04.2022 r. Budowa oświetlenia drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: nr 206/11, 202/1 w Woli Łaskiej realizowana w ramach zadania pn. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy
PDF  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa
PDF  Załącznik 6. STWiORB
PDF  Załącznik 7. Przedmiar robót
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 9. Wzór umowy
PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 28.04.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 06.05.2022 r.
 

Wersja XML