Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

16.03.2022 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy
7Z  Załącznik 5.1. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 5.2. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 5.3. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 5.4. Dokumentacja projektowa
7Z  Załącznik 5.5. Dokumentacja projektowa
PDF  Załącznik 6. STWiORB
7Z  Załącznik 7. Przedmiar robót
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia składanego przez wykonawców na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 31.03.2022 r.

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.04.2022 r.

Wersja XML