Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 326/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) zarządza się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035:
1) załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łask na lata 2021 - 2035” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/506/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 326/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035.pdf

DOCXZałącznik nr 1 326/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 326/2021.docx

Wersja XML