Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 324/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej dla Publicznych Szkół Podstawowych, których organem założycielskim jest Gmina Łask

Na podstawieart.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz: Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika oddział na ul. Szkolnej 1, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernia oddział na ul. Danuty-Inki Siedzikówny 1, Szkoły Podstawowej w Okupie im. Janusza Korczaka ul. Akacjowa 4, Okup Mały
środki trwałe, pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej i ilościowej o wartości 2 069 492,24 zł stanowiące majątek Gminy Łask zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 324/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej i ilościowej dla Publicznych Szkół Podstawowych, których organem założyciels.pdf

DOCXZałącznik nr 1 324/2021.docx

Wersja XML