Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981)

§ 1. Przekazuję gminnym jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w Budżecie Gminy Łask na rok 2022, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 17, celem sporządzenia planów finansowych swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 0 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 4 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 4 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 5 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 5 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 6 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 6 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 7 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 7 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 8 318/2021.docx

DOCXZałącznik nr 9 318/2021.docx

Wersja XML