Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 1) ) oraz art. 18 ust. 1, w związku z art. 14 i art. 17 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Łask". § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask”.pdf

DOCXUzasadnienie IV/18/2018.docx

DOCXZałącznik nr a1 IV/18/2018.docx

Wersja XML